BOOKING

   BOOKING

Hãy đến với chúng tôi để được thưởng thức những món ngon và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất.

News

Các món ăn làm nên thương hiệu của chúng tôi

SOM TAM

️️𝐵ạ𝑛 𝑡ừ𝑛𝑔 𝑡ℎắ𝑐 𝑚ắ𝑐 𝑐á𝑖 𝑡ê𝑛 𝑆𝑜𝑚𝑡𝑎𝑚 𝑛𝑔ℎĩ𝑎 𝑙à 𝑔ì 𝑐ℎư𝑎, 𝑡𝑢𝑦 đã ă𝑛 𝑣ô 𝑠ố 𝑚ó𝑛 𝑇ℎá𝑖 𝑛ℎư𝑛𝑔 𝑚ì𝑛ℎ 𝑡ℎườ𝑛𝑔 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖ờ 𝑡ℎắ𝑐 𝑚ắ𝑐 𝑠𝑎𝑜 𝑙ạ𝑖 𝑔ọ𝑖 𝑛ó 𝑛ℎư 𝑡ℎế 𝑐ℎ𝑜 đế𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑣ô 𝑡ì𝑛ℎ 𝑚ộ𝑡 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑇ℎá𝑖 ℎỏ𝑖 𝑚ì𝑛ℎ, 𝐒𝐨𝐦𝐭𝐚𝐦 𝐥à 𝐠ì? Ừ 𝑣ậ𝑦 𝑛ó 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑝ℎá𝑡 𝑡ừ đâ𝑢?
𝑇ℎự𝑐 𝑐ℎấ𝑡 “𝑠𝑜𝑚” 𝑡𝑖ế𝑛𝑔 𝑇ℎá𝑖 𝑛𝑔ℎĩ𝑎 𝑙à 𝑡𝑟á𝑖 𝑐𝑎𝑚 𝑛ℎư𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛𝑔ô𝑛 𝑛𝑔ữ 𝑣ù𝑛𝑔 𝐼𝑠𝑎𝑛- 𝑣ù𝑛𝑔 Đô𝑛𝑔 𝐵ắ𝑐 𝑇ℎá𝑖 𝐿𝑎𝑛 𝑐ó 𝑛𝑔ℎĩ𝑎 𝑙à 𝑐ℎ𝑢𝑎, “𝑡𝑎𝑚” 𝑐ó 𝑛𝑔ℎĩ𝑎 𝑙à 𝑔𝑖ã, 𝑔ℎé𝑝 𝑙ạ𝑖 𝑚ó𝑛 ă𝑛 𝑐ó 𝑛𝑔ℎĩ𝑎 𝑙à 𝑔ỏ𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑘𝑖ể𝑢 𝑇ℎá𝑖 đú𝑛𝑔 𝑛ℎư 𝑡ê𝑛 𝑔ọ𝑖 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑐ủ𝑎 𝑚ó𝑛 ă𝑛 𝑐ℎỉ đơ𝑛 𝑔𝑖ả𝑛 𝑙à đ𝑢 đủ 𝑠ợ𝑖- đ𝑢 đủ 𝑠ẽ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑏à𝑜 𝑛ℎư 𝑐á𝑐ℎ 𝑡ℎô𝑛𝑔 𝑡ℎườ𝑛𝑔, 𝑑ù đơ𝑛 𝑔𝑖ả𝑛 ℎơ𝑛 𝑚à 𝑡ℎườ𝑛𝑔 𝑑ù𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑜 𝑏ă𝑚 𝑑ọ𝑐 𝑞𝑢ả đủ đủ, để 𝑡ạ𝑜 𝑡ℎà𝑛ℎ đườ𝑛𝑔 𝑛ℎỏ, 𝑟ồ𝑖 𝑡ℎá𝑖 𝑚ỏ𝑛𝑔 để 𝑡ạ𝑜 𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑠ợ𝑖. 𝐿à𝑚 𝑣ậ𝑦, 𝑡ừ𝑛𝑔 𝑠ợ𝑖 đ𝑢 đủ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑏ị 𝑛á𝑡 𝑚à 𝑣ẫ𝑛 𝑔𝑖ò𝑛, 𝑡𝑟ộ𝑛 𝑣ớ𝑖 𝑐á𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑣ị đặ𝑐 𝑡𝑟ư𝑛𝑔 𝑐ủ𝑎 𝑇ℎá𝑖 𝑛ℎư 𝑣ị 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑐ủ𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑐𝑎𝑦 𝑐ủ𝑎 ớ𝑡, 𝑚ặ𝑛 𝑐ủ𝑎 𝑛ướ𝑐 𝑚ắ𝑚, ℎă𝑛𝑔 ℎă𝑛𝑔 𝑐ủ𝑎 𝑡ỏ𝑖 𝑣à 𝑚ộ𝑡 𝑐ℎú𝑡 đườ𝑛𝑔 ă𝑛 𝑘è𝑚 𝑣ớ𝑖 𝑆𝑜𝑚𝑡𝑎𝑚 𝑠ẽ 𝑙à 𝑡ô𝑚 𝑘ℎô, đậ𝑢 𝑝ℎộ𝑛𝑔, 𝑐à 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑣à đậ𝑢 đũ𝑎 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑙à 𝑏𝑎 𝑘ℎí𝑎...
𝑁ℎ𝑖ề𝑢 𝑛𝑔ườ𝑖 𝑠ẽ 𝑐ℎỉ 𝑐ℎé𝑝 𝑚𝑖ệ𝑛𝑔 "ô𝑖 𝑔ỏ𝑖 đ𝑢 đủ 𝑡ℎô𝑖 𝑚à" 𝑛ℎư𝑛𝑔 𝑛ế𝑢 𝑡ℎậ𝑡 𝑠ự 𝑏ạ𝑛 𝑚ê đồ 𝑇ℎá𝑖, 𝑐ℎắ𝑐 𝑐ℎắ𝑛 𝑏ạ𝑛 𝑠ẽ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑡ℎể 𝑏ỏ 𝑞𝑢𝑎 𝑚ó𝑛 ă𝑛 𝑛à𝑦. 𝑀ó𝑛 ă𝑛 𝑥𝑢ấ𝑡 ℎ𝑖ệ𝑛 ℎầ𝑢 ℎế𝑡 𝑡𝑟ê𝑛 𝑐á𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑝ℎố ở 𝑇ℎá𝑖 𝐿𝑎𝑛 𝑣à 𝑐ó 𝑡ℎể đượ𝑐 𝑐𝑜𝑖 𝑙à "𝑞𝑢ố𝑐 ℎồ𝑛 𝑞𝑢ố𝑐 𝑡ú𝑦" 𝑏ê𝑛 𝑐ạ𝑛ℎ 𝑇𝑜𝑚𝑦𝑢𝑚.
️Vậ𝑦 𝑐ℎầ𝑛 𝑐ℎừ 𝑔ì 𝑛ữ𝑎 𝑚à 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑔ℎé 𝑡ℎưở𝑛𝑔 𝑡ℎứ𝑐 𝐌𝐞𝐧𝐮 𝐒𝐨𝐦𝐭𝐚𝐦 đ𝑎 𝑑ạ𝑛𝑔 𝑣à ℎò𝑎 𝑚ì𝑛ℎ 𝑣ớ𝑖 ẩ𝑚 𝑡ℎự𝑐 𝑇ℎá𝑖 𝐿𝑎𝑛 𝑐ù𝑛𝑔 Thai Market Restaurant